JINT als netwerkpartner

JINT brengt jeugdwerkers, jeugdorganisaties en organisaties uit aanverwante sectoren bij elkaar. Daarnaast is JINT ook stevig ingebed in verschillende netwerken in Vlaanderen én in het buitenland.


Met de Transnational Cooperation Activities in Erasmus+ Jeugd en de Networking Activities in het European Solidarity Corps zet JINT strategisch en gericht in op vorming en netwerking. In partnerschap met de andere Nationaal Agentschappen en SALTO Youth Resource Centres biedt JINT een divers aanbod aan internationale en nationale vormings- en netwerkactiviteiten voor de jeugdsector aan ter ondersteuning van de doelstellingen en een kwaliteitsvolle uitvoering van beide programma’s.

Europe Goes Local is een netwerkproject met 22 betrokken landen, getrokken door de Nationaal Agentschappen van het Erasmus+-programma (zoals JINT) en hun partners uit het werkveld op Europees, nationaal en lokaal niveau. Samen ontwikkelden zij het European Charter on Local Youth Work. In Vlaanderen wordt het project gecoördineerd door een nationale werkgroep met JINT vzw, Bataljong, Ambrassade en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Het SALTO-netwerk omvat de verschillende SALTO Youth Resource Centres en stuurt de onderlinge samenwerking. Het SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre is een onderdeel van JINT.

Eurodesk is een netwerk dat informatie verstrekt aan jongeren over Europese jongerenmobiliteit en Europees jeugdbeleid. JINT maakt met Go Strange deel uit van dit netwerk. 

Sinds 2011 neemt JINT deel aan RAY, een Europees onderzoeksnetwerk van 34 Nationaal Agentschappen in 32 landen en hun onderzoekspartners. RAY onderzoekt welke effecten en impact Erasmus+ Jeugd- en European Solidarity Corps-projecten hebben op deelnemers, begeleiders en hun organisaties. Dit gebeurt aan de hand van zowel kwantitatief (online surveys) als kwalitatief onderzoek (diepte-interviews, focusgroepen).

Het netwerk van Nationaal Agentschappen voor het EU-programma Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps is een samenwerking tussen de verschillende Nationaal Agentschappen in Europa over een gezamenlijke strategie en visie. 

Deze reflectiegroep wil de overheid en jeugdsector samenbrengen voor overleg in de voorbereiding op en visieontwikkeling in internationale fora als EU, Raad van Europa, VN en Benelux.

Digitaal jeugdwerk staat sinds de COVID-19 pandemie hoog op de agenda van jeugdwerkers en beleidsmakers. JINT stapt mee in een strategisch samenwerkingsproject dat internationale uitwisseling, visievorming, kennis -en capaciteitsopbouw over dit hot topic mogelijk maakt.

In December 2020 werd op de 3de Jeugdwerkconventie de Europese Jeugdwerkagenda gelanceerd. Deze agenda drukt het gedeelde engagement uit van de Europese Unie en de Raad van Europa om de ontwikkeling van het jeugdwerk in heel Europa meer te ondersteunen, zowel op Europees als op nationaal en lokaal niveau. JINT zet als Nationaal Agentschap mee haar schouders onder de uitvoering van deze agenda, samen met partners in Vlaanderen en Europa.

In het European Platform on Learning Mobility in the Youth Field vindt uitwisseling plaats tussen jeugdwerkers, onderzoekers en beleidsmakers over kwaliteitsvolle internationale leermobiliteit in de jeugdsector. Het platform wordt ondersteund door het Youth Partnership van de Raad van Europa en de Europese Commissie. JINT is een actieve partner in dit netwerk en organiseerde in april 2019 de tweejaarlijkse EPLM-conferentie.

De samenleving is voortdurend in verandering. Ook het jeugdwerk staat niet stil en is voortdurend op zoek naar vernieuwende manieren om in te spelen op trends en ontwikkelingen. Om dit te ondersteunen, zet JINT haar schouders onder de European Academy on Youth Work, dat een platform biedt aan uitwisseling en reflectie over innovatie, trends en ontwikkelingen in de jeugdsector.

Jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situaties vinden moeilijker de weg naar de Europese programma’s. Het Strategic Partnership for Inclusion (SPI) wil de participatie van deze jongeren en de organisaties die met hen werken, versterken.

Het project Mental Health in Youth Work stelt welzijn van jongeren centraal, en benadrukt daarbij de rol van jeugdwerkers. Dit langetermijnproject laat jeugdwerkers en jongeren in contact komen met welbevinden en wil mentaal welzijn verbeteren. In de loop der jaren zal het project jeugdwerkers in staat stellen beter te begrijpen hoe zij mentaal welbevinden kunnen zien als een positieve hulpbron in hun eigen leven en dat van jongeren. 

JINT, De Ambrassade, Bataljong en Kenniscentrum Kinderrechten sloegen de handen in mekaar om een straf project in mekaar te boksen. We bundelden onze eigen expertise en werkten samen aan een sterk merk: Komaf. Komaf wil meer drempels naar vrije tijd verlagen. Dus méér jeugdwerk en jeugdaanbod realiseren voor méér kinderen en jongeren.

JINT doet dat door internationale expertise binnen te brengen in Komaf en good practices te delen met de rest van Europa. Ook zijn we vormingspartner van Komaf: we maken je wegwijs in internationale vormingen rond inclusie en diversiteit, mentaal welzijn, werken met jongeren in een NEET-stituatie ... Ontdek Komaf en duik in de verschillende thema's.