JINT als netwerkpartner

JINT brengt jeugdwerkers, jeugdorganisaties en organisaties uit aanverwante sectoren bij elkaar. Daarnaast is JINT ook stevig ingebed in verschillende netwerken in Vlaanderen én in het buitenland.


Met de Transnational Cooperation Activities in Erasmus+ Jeugd en de Networking Activities in het European Solidarity Corps zet JINT strategisch en gericht in op vorming en netwerking. In partnerschap met de andere Nationaal Agentschappen en SALTO Youth Resource Centres biedt JINT een divers aanbod aan internationale en nationale vormings- en netwerkactiviteiten voor de jeugdsector aan ter ondersteuning van de doelstellingen en een kwaliteitsvolle uitvoering van beide programma’s.

Europe Goes Local is een netwerkproject met 22 betrokken landen, getrokken door de Nationaal Agentschappen van het Erasmus+-programma (zoals JINT) en hun partners uit het werkveld op Europees, nationaal en lokaal niveau. Samen ontwikkelden zij het European Charter on Local Youth Work. In Vlaanderen wordt het project gecoördineerd door een nationale werkgroep met JINT vzw, Bataljong, Ambrassade en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

In het European Platform on Learning Mobility in the Youth Field vindt uitwisseling plaats tussen jeugdwerkers, onderzoekers en beleidsmakers over kwaliteitsvolle internationale leermobiliteit in de jeugdsector. Het platform wordt ondersteund door het Youth Partnership van de Raad van Europa en de Europese Commissie. JINT is een actieve partner in dit netwerk en organiseerde in april 2019 de tweejaarlijkse EPLM-conferentie.

SALTO-netwerk: Het SALTO-netwerk omvat de verschillende SALTO Youth Resource Centres en stuurt de onderlinge samenwerking. Het SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre is een onderdeel van JINT.

Eurodesk: Eurodesk is een netwerk dat informatie verstrekt aan jongeren over Europese jongerenmobiliteit en Europees jeugdbeleid. JINT maakt met Go Strange deel uit van dit netwerk. 

RAY-netwerk: Sinds 2011 neemt JINT deel aan RAY, een Europees onderzoeksnetwerk van 30 Nationaal Agentschappen en hun onderzoekspartners (voor Vlaanderen is dit de Hogeschool West-Vlaanderen). RAY onderzoekt welke effecten en impact Erasmus+ Jeugd- en European Solidarity Corps-projecten hebben op deelnemers, begeleiders en hun organisaties. Dit gebeurt aan de hand van zowel kwantitatief (online surveys) als kwalitatief onderzoek (diepte-interviews, focusgroepen).

Het netwerk van Nationaal Agentschappen voor het EU-programma Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps: Dit is een samenwerking tussen de verschillende Nationaal Agentschappen in Europa over een gezamenlijke strategie en visie. 

Reflectiegroep Internationaal Jeugd- en Kinderrechtenbeleid: Deze reflectiegroep wil de overheid en jeugdsector samenbrengen voor overleg in de voorbereiding op en visieontwikkeling in internationale fora als EU, Raad van Europa, VN en Benelux.

Digitaal Jeugdwerk

Europese Jeugdwerkagenda

European Platform on Learning Mobility (EPLM)